Քննարկվող աշխատանքներ

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

254

9080

1.

Ատենախոս՝ Արշակ Մարտունի Մարկոսյան
Ատենախոսության թեման` «Մոլիքսանի թաղանթկայունացնող հատկությունները սուր էթանոլային թունավորման ժամանակ»
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.դ., պրոֆ. Պ.Ա.Ղազարյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Հայցվող գիտական աստիճան, մասնագիտություն, թվանիշը` կենս. գիտ. թեկնածու, Գ.00.04