Քննարկվող աշխատանքներ

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

254

17792

1.

Ատենախոս՝ Ստեփան Աշոտի Ներսիսյան
Ատենախոսության թեման` «ՄիկրոՌՆԹ-ների և դրանց իզոձևերի ֆունկցիոնալ ակտիվության դերը չարորակ ուռուցքների պաթոգենեզում»
Գիտական ղեկավար կամ
 խորհրդատու՝
կ.գ.դ., պրոֆ., ՌԳԱ թղթ-անդամ Ա.Գ. Տոնեվիցկի
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Հայցվող գիտական աստիճան, մասնագիտություն, թվանիշը` կենս. գիտ. թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության փորձաքննության հանձնաժողովի անդամներ՝ կ.գ.դ. Ա.Ա.Առաքելյան, կ.գ.դ. Կ.Ռ.Մայիլյան,
կ.գ.թ. Ն.Ս.Բաբայան