Քննարկվող աշխատանքներ

Հասցե`
ք.Երևան 0014,
Հասրաթյան 7

042@bok.am

254

13653

1.

Ատենախոս՝ Մարկոսյան Արշակ Մարտունի
Ատենախոսության թեման` «Մոլիքսանի թաղանթկայունացնող հատկությունները սուր էթանոլային թունավորման ժամանակ»
Գիտական ղեկավար կամ  խորհրդատուներ՝ կ.գ.դ., պրոֆ. Պ.Ա.Ղազարյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Հայցվող գիտական աստիճան, մասնագիտություն, թվանիշը` կենս. գիտ. թեկնածու, Գ.00.04
Ատենախոսության փորձաքննության հանձնաժողովի անդամներ՝ կ.գ.դ. Գ.Ա.Գևորգյան, կ.գ.դ. Ս.Ս.Մարդանյան,
կ.գ.դ. Մ.Ա.Սիմոնյան