Արխիվ

32.

Ատենախոս՝ Դիանա Գագիկի Ավետյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն»
Գիտական ղեկավար՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, կ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Ս. Բոյաջյան, կ.գ.թ. Գ.Մ. Մկրտչյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2019-06-22
Սեղմագիր

31.

Ատենախոս՝ Սոնա Ազատի Բուլոյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Դերմաֆեն քսուքի և նրբաքսուքի ազդեցությունը հյուսվածքների մորֆոֆունկցիոնալ վիճակի և վերականգնող ակտիվության վրա ջերմային այրվածքների դեպքում»
Գիտական ղեկավար՝ կենս.գիտ.թեկնածու, Հ.Վ.Գասպարյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2017-09-11
Սեղմագիր

30.

Ատենախոս՝ Ռոզա Արտաշեսի Իզմաիլյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Վակցինա վիրուսի բջիջ ներթափանցման ուղիների ուսումնասիրությունը»
Գիտական ղեկավար՝ կենս.գիտ.թեկնածու, պրոֆ. Վ. Չանգ
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2017-07-03
Սեղմագիր

29.

Ատենախոս՝ Հայկ Միխայիլի Միքայեյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
Ատենախոսության թեման` «Կարդիոմիոցիտներում ռադիոլիգանդի խնամակցության ուսումնասիրման համակարգչային ծրագիր՝ ըստ Սեկտչարդի կոորդինատների»
Գիտական ղեկավար՝ կենս.գիտ.դոկտոր, պրոֆ. Գ.Ա.Գևորգյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2017-07-01
Սեղմագիր

28.

Ատենախոս՝ Աստղիկ Վարդանի Հակոբյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Խոզերի արյան մակարդման համակարգի ախտաբանությունը սուր աֆրիկական ժանտախտի վարակի ժամանակ»
Գիտական ղեկավար՝ կենս.գիտ.դոկտոր Զ.Ա.Կարալյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2017-07-01
Սեղմագիր

27.

Ատենախոս՝ Սոնա Մկրտիչի Ֆեսչյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
Ատենախոսության թեման` «Ադրենալինով հարուցված հյուսվածքների բջիջների օքսիդատիվ վնասման մեխանիզմները և պաշտպանիչ գործոնները էքսպերիմենտում»
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.դ., պրոֆ. Մ.Ա. Սիմոնյան  
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-07-01
Սեղմագիր

26.

Ատենախոս՝ Անի Սմբատի Ստեփանյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Կոմպլեմենտի համակարգի և սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գենետիկական պոլիմորֆիզմները իշեմիկ կաթվածի ժամանակ»
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.թ. Գ.Վ. Ցականովա  
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-07-01
Սեղմագիր

25.

Ատենախոս՝ Մխիթար Սամվելի Մկրտչյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` « Մեթաբոլիկ ակտիվությունը և բորբոքային պատասխանի փոխկապակցվածությունը տարբեր շճատեսակներով հարուցված սալմոնելոզի դեպքում»
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.թ. Ժ.Ա. Կծոյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-06-10
Սեղմագիր

24.

Ատենախոս՝ Դավիթ Աշոտի Սարոյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` « Միելոպոեզի խանգարումները խոզերի սուր աֆրիկյան ժանտախտի զարգացման դինամիկայում»
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.դ. Զ.Ա. Կարալյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-06-10
Սեղմագիր

23.

Ատենախոս՝ Աննա Գրիգորի Գյուլխանդանյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
Ատենախոսության թեման` «Պորֆիրինների ֆոտոֆիզիկական հատկությունները և դրանց բժշկակենսաբանական ակտիվությունը»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.թ. Գ.Վ.Գյուլխանդանյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-04-29
Սեղմագիր

22.

Ատենախոս՝ Ալլա Էդիկի Միսակյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Արտաոսկրածուծային էրիթրոպոեզի ախտաբանական գործընթացների հետազոտությունը խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի դեպքում»
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.դ. Ե.Մ.Կարալովա
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-04-15
Սեղմագիր

21.

Ատենախոս՝ Լուսինե Նորայրի Սիմոնյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Իմունային համակարգի ախտաբանությունը խոզերի աֆրիկյան սուր ժանտախտի դեպքում»
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.դ. Զ.Ա.Կարալյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2016-04-05
Սեղմագիր

20.

Ատենախոս՝ Նարեկ Հրաչյայի Ներսիսյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Էրիթրոպոեզի խանգարումները սուր աֆրիկական ժանտախտի ժամանակ»
Գիտական ղեկավար՝ կ.գ.դ. Զ.Ա.Կարալյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2015-04-18
Սեղմագիր

19.

Ատենախոս՝ Անահիտ Արմենի Հակոբջանյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Կարգավորիչ սպիտակուցների գեների էքսպրսիան և օքսիդային գործընթացները ծերացման և ուղեղի իշեմիկ կաթվածի դեպքում»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.թ. Լ.Մ. Հովսեփյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

18.

Ատենախոս՝ Նաիրա Էմիլի Հակոբյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Նորույթի ազատ ընտրության» պայմաններում կենդանիների վարքագծի անհատական-տիպաբանական առանձնահատկությունների հետազոտությունը»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ. Գ.Թ. Սարգիսով
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

17.

Ատենախոս՝ Հերմինե Տիգրանի Աբրահամյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Ուսանողների սիրտ-անոթային համակարգի գործառական փոփոխությունները և դրանց շտկումը ոչ դեղորայքային միջոցներովուսումնական ծանրաբեռնվածությանպայմաններում»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս.Մ. Մինասյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԵՊՀ
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

16.

Ատենախոս՝ Սիրինե Արմենի Շողերյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը ինֆորմացիոն ծանրաբեռնվածության և երաժշական տարբեր ժանրերի ներգործության պայմաններում»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.թ. Է.Ա. Ավետիսյան
Կազմակերպություն՝ Խ.Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարան
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

15.

Ատենախոս՝ Աննա Աշոտի Դարբինյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Գյուրզայի թույնի դեմ տաուրինի հակատոքսիկ ազդեցության մեխանիզմները»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ. Ոսկանյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-12-25
Սեղմագիր

14.

Ատենախոս՝ Գայանե Մամիկոնի Գալոյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
Ատենախոսության թեման` «Ցիան խումբ պարունակող լակտոնի հակաօքսիդանտային և թաղանթակայունացնող հատկությունների ուսումնասիրությունը հեպատոցիտներում և արյան էրիթրոցիտներում սարկոմա-45-ի ժամանակ»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Պ.Ա.Ղազարյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԵՊՀ
Ամսաթիվ՝ 2014-12-10
Սեղմագիր

13.

Ատենախոս՝ Մարատ Լյովայի Ջհանգիրյան
Գիտական աստիճան՝ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդային և եվրոպական կրթական համակարգերում սովորող կրտսեր դպրոցականների կարդիոհեմոդինամիկ և սոմատոմետրիկ ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Հ. Սարգսյան
Կազմակերպություն՝ Արցախի պետական համալսարան
Ամսաթիվ՝ 2014-10-29
Սեղմագիր

12.

Ատենախոս՝ Հովսեփ Կարապետի Ղազարյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Իմունային պատասխանի կարգավորիչներ և միջնորդանյութեր կոդավորող գեների ֆունկցիոնալ վիճակը շիզոֆրենիայի ժամանակ»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ս. Բոյաջյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-10-25
Սեղմագիր

11.

Ատենախոս՝ Սիրանուշ Ռաֆայելի Աղաջանյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Բարձրադիր գոտու պայմաններում վեգետատիվ որոշ գործառույթների կարգավորումը վերահսկվող շնչառության և հակաօքսիդանտների կիրառմամբ»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., դոցենտ Ս.Վ. Ամիրյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԵՊՀ
Ամսաթիվ՝ 2014-09-26
Սեղմագիր

10.

Ատենախոս՝ Էհսան Մահմուդ Նասր
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Persian sturgeon-ի աճի հորմոնի գենի կլոնավորումը, էքսպրեսիան E. coli-ում, մաքրումը և փորձարկումը»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Գ. Հովհաննիսյան
Կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ամսաթիվ՝ 2014-08-11
Սեղմագիր

9.

Ատենախոս՝ Լուիզա Աշոտի Երանոսյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
Ատենախոսության թեման` «Նեյրոպեպտիդ PRP-1-ի դերը ածխաջրաֆոսֆորային փոխանակության ֆերմենտների ակտիվության կարգավորման գործում»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.թ. Լ.Պ. Տեր-Թադևոսյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-08-11
Սեղմագիր

8.

Ատենախոս՝ Կարինե Ավետիսի Ավետիսյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Շարժողական խանգարումների ողնուղեղային նեյրոնային մեխանիզմները պարաթիրեոիդ անբավարարության դեպքում»
Գիտական ղեկավար՝ ՀՀ գիտութ. վաստակ. գործիչ, բ.գ.դ., պրոֆ. Դ.Ն.Խուդավերդյան
Կազմակերպություն՝ Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Ամսաթիվ՝ 2014-07-08
Սեղմագիր

7.

Ատենախոս՝ Արփինե Արտավազդի Նալբանդյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Պարկինսոնի հիվանդության մոդելում և գալարմինով պրոտեկցիայի պայմաններում ողնուղեղի և սև նյութի նեյրոնների սինապտիկ պրոցեսները»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Ջ.Ս. Սարգսյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-07-08
Սեղմագիր

6.

Ատենախոս՝ Լիլիյա Համլետի Թադևոսյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
Ատենախոսության թեման` «Նյութափոխանակության խանգարման որոշ առանձնահատկությունները ցիկլոֆոսֆամիդով հարուցված ագրանուլոցիտոզի ժամանակ»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ. Ա. Սիմոնյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-07-08
Սեղմագիր

5.

Ատենախոս՝ Մահնեսա Քարիմիթալեղանի
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Պատերազմում հայրեր կորցրած անձանց հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական բնութագրերի վարքագծային փոփոխությունների ուսումնասիրությունը»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Հ. Սարգսյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-05-07
Սեղմագիր

4.

Ատենախոս՝ Մահինթաջ Գոհարգանի
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Շաքարային դիաբետի առաջին և երկրորդ տիպի հիվանդների հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական վիճակի ուսումնասիրությունը»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.թ. Ն.Է. Թադևոսյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-04-28
Սեղմագիր

3.

Ատենախոս՝ Լիլիյա Ռաֆայելի Գևորգյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.09
Ատենախոսության թեման` «Նստանյարդի կրաշի ժամանակ Նուկլեո ՑՄՖ-ի (Nucleo CMP) և ուրցի (Thyme) արդյունավետության գնահատումը»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ. Վ.Ա. Չավուշյան-Պապյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-04-28
Սեղմագիր

2.

Ատենախոս՝ Լուսինե Համլետի Մելքոնյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.04
Ատենախոսության թեման` «Իմունխթանիչ և իմունոարգելակիչ նյութերի ազդեցության մոլեկուլային կենսաբանական մեխանիզմները առնետների հյուսվածքների ցիտոքրոմ b558-երի իզոձևերի վրա»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Ա. Սիմոնյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-04-25
Սեղմագիր

1.

Ատենախոս՝ Նանե Վաչեի Բայրամյան
Գիտական աստիճան՝ Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գ.00.03
Ատենախոսության թեման` «Paramecium caudatum ինֆուզորիաների դերը պիկոռնովիրուսների էկոլոգիայում»
Գիտական ղեկավար՝ Կ.գ.դ. Զ.Ա. Կարալյան
Կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Ամսաթիվ՝ 2014-04-25
Սեղմագիր